Plot No: 53C & 60C, Near Diamond Park, Sankara Matam Rd, Visakhapatnam